Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKTY NAUKOWE

Projekty realizowane w ostatnich latach

Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017 r.

Projekt jest adresowany do nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół polskich za granicą, pragnącej doskonalić swoje umiejętności przedmiotowe, metodyczne, psychologiczne i menedżerskie. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z trzema organizacjami edukacyjnymi z Europy i USA: Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów z.T. w Niemczech, Polską Macierzą Szkolną w Irlandii oraz Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku.

W ramach projektu:

  • zostały opracowane nowoczesne materiały edukacyjne, poświęcone diagnozie, testowaniu i ocenianiu kompetencji językowych uczniów w wieku 14-17 lat, którzy mogą przygotowywać się do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży.

  • zostały przeprowadzone szkolenia zawodowe i konsultacje indywidualne dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej partnerskimi placówkami oświatowymi

  • zostały przeprowadzone lekcje pokazowe z uczniami w wieku gimnazjalnym, poświęcone testowaniu biegłości językowej oraz strategiom zdawania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

Zespół projektowy:

Agnieszka Rabiej, Kraków UJ – kierownik projektu

Dorota Andraka, USA, CPSD

Małgorzata Banach, Kraków UJ

Liliana Barejko-Knops, Niemcy, ZNP

Agnieszka Grochola, Irlandia, PMS

Kalina Grzegorczyk, Kraków UJ

Iwona Janowska, Kraków UJ

Waldemar Martyniuk, Kraków UJ

Patrycja Mazurkiewicz, Kraków UJ

Sabina Nizio, Kraków UJ

Anna Nowakowska, Kraków UJ

Edukacja dla dwujęzyczności – system wsparcia przedszkoli polskich za granicą i rodzin polskiego pochodzenia, Kancelaria Senatu RP 2016 r.

Projekt jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i nauczycieli. Celem projektu jest merytoryczne wsparcie pedagogów oraz rodzin polskiego pochodzenia za granicą z zakresu logopedii (profilaktyki i terapii zaburzeń w rozwoju dwujęzycznym dzieci), edukacji interkulturowej oraz dydaktyki języka polskiego jako drugiego.

W ramach projektu:

  • powstały materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • powstała strona internetowa, poświęcona wczesnej nauce języka polskiego jako drugiego oraz poradnictwu w tym zakresie dla rodzin dwu- i wielojęzycznych oraz nauczycieli

  • zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli i rodziców w krajach partnerskich (USA, Australia).

 

Zespół projektowy:

Agnieszka Rabiej, Kraków UJ – kierownik projektu

Alicja Batorowicz, Australia

Robert Dębski, Kraków UJ

Agata Front, Kolbuszowa

Dariusz Gorajczyk, Kraków

Kalina Grzegorczyk, Kraków

Tomasz Kawęcki, Kraków

Kaia Kopiejka, Kraków

Krzysztof Kramarz, Kraków

Marianna Łacek, Australia

Katarzyna Łapsa, USA

Hanna Marczyńska, Kraków

Patrycja Mazurkiewicz, Kraków UJ

Sabina Nizio, Kraków

Anna Olszewska, Kraków

Zofia Rabiej, Kraków

Tomasz Szatkowski, Kraków

Magdalena Szelc-Mays, Kraków UJ

Jolanta Tatara, USA

Małgorzata Vella, Australia

Wspieranie oświaty polonijnej

„Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych", Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, 2015 – kierownik projektu: dr hab. Piotr Horbatowski, uczestnicy: dr Agnieszka Rabiej, dr hab. Iwona Janowska

Projekt zakładał zawodowe wsparcie nauczycieli polonijnych przez polskich i amerykańskich specjalistów w dziedzinach dydaktyki, kształcenia przedmiotowego i zarządzania oświatą.

Nadrzędną formą doskonalenia zawodowego, przyjętą w projekcie, był kurs dla nauczycieli, którego celem było wyposażenie uczestników w nowoczesne i dostosowane do potrzeb narzędzia nauczania języka, kultury i historii Polski w szkołach polonijnych. Poza zajęciami dydaktycznymi przewidziano indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe dla nauczycieli polonijnych oraz program uzupełniający, którego celem było ukazanie możliwości nauki języka i wiedzy o Polsce poprzez projekty. Dodatkowo, uczestnicy kursu, mieli możliwość uczestnictwa w lekcjach dla młodzieży polonijnej, prowadzonych w ramach obozu językowego „Lato Odkrywców".

Publikacja: Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej. Zeszyty edukacyjne pod redakcją Agnieszki Rabiej i Iwony Janowskiej, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana", Kraków 2015.

// ]]>