Ogólne informacje o egzaminie

 

  1. Podstawy prawne

 

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

  1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
  2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
  3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1). Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

 

  1. Struktura egzaminu

 

  1. 1. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.  Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z czterech modułów (Tabela 1).

Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

 

Tabela 1. Struktura egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

 

Poziom zaawansowania / grupa docelowa

Czas trwania części pisemnej

Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności)

Czas trwania części ustnej

Próg zaliczenia egzaminu

B1

Dorośli

nie dłużej niż 190 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

nie dłużej niż 15 minut

co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej  egzaminu

B2

Dorośli

nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej  egzaminu

 

 

C1

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 20 minut

 

C2

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 290 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 30 minut

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej  egzaminu

 

 

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

  1. 2. Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (junior)

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednego, zintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnej egzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

 

Tabela 2. Struktura egzaminu na poziomie B1

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (w wieku 14-17 lat)

 

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

30 min.

5

30

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCHZ ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

60 min.

7

40

PISANIE

60 min.

2

30

RAZEM:

150 min.

14

100

 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

MÓWIENIE

15 min.

2

40

 

 

  1. Przygotowanie do egzaminu i regulamin dla kandydatów: przydatne linki.

 

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl .

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/