INFORMATION ABOUT THE PROGRAM

 

Documents

 

 

One-year and one-semester programs in Polish language and culture 2017/18

 

The one-semester program can be attended in the first semester (2 October 2017 to 2 February 2018) or the second semester (19 February to 22 June 2018). The program includes courses of grammar and vocabulary as well as linguistic fluency (listening comprehension, reading comprehension, communication and conversation, and composition and editing of texts). Additionally, the program participants can attend lectures of their choice in the fields of history, literature, culture, Polish contemporary society, or practical classes (including reading of literary and journalistic texts, pronunciation and intonation, and grammar review). All courses are led by competent and well-experienced Polish language instructors. We offer courses on all levels of language fluency, in accordance with the guidelines of the Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe 2003).

 

ROCZNY I SEMESTRALNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 2017/18

 

Program semestralny może być realizowany w semestrze pierwszym (od 2 października 2017 do 2 lutego 2018 r.) lub drugim (od 19 lutego do 22 czerwca 2018 r.). Obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów).
Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne).
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez kompetentnych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej (zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).